PAKHUSET PÅ LANGELINIE

The Langelinie WareHouse

 

/ EN

’The warehouse’ is a corporate domicile with approximately 650 workstations, build as the latest in a line of larger, solitary buildings on the west side of the Langelinie pier. 

The building’s architecture is a contemporary interpretation of the historic port warehouses with a simple and rustic - yet detailed and textural appearance, with the weight of the brick masonry as the main motif. 

Window openings in different - yet equally proportioned sizes - form a seemingly random perforation of the bricks. Hereby the building’s inner, modular structure is erased in the facade image, bringing out the surface effect and texture of the masonry and giving the house a living, informal and contemporary architectural expression. 

An elongated atrium reaching through all 7 storeys is the spatial focus which provides an overview, orientation and contact in the domicile, drawing the daylight deeply into the building.

Stairs, elevators, toilets and other secondary rooms along with vertical technical shafts are grouped in two cores, dividing the long building volume in 3 sections of manageable sizes. 

The floor areas along the exterior walls of the building thus appear completely open without fixed building components, and are flexibly designed with the possibility of varying the décor of workstations, conference and break rooms and other specialized functions. 

The design of the façade allows generous, varying daylight and an ever alternating ‘framing’ of the view of the city and harbor when moving around the building, hereby giving each spot of the domicile its own unique spatial relation and atmosphere. 

The air conditioning of the building is based on natural ventilation, thermal active constructions, and the thermic energy of the ground water - known principles here combined in an innovative energy and indoor climate concept as an integrated part of the architectural main concept. The solution reduces the energy consumption of tempering the warehouse with 75-80 % compared to traditional facilities. 

In 2012 ‘The warehouse’ was certified in the ‘silver’ category, under the pilot phase of the Danish adaptation of the sustainability certifications agreement (DGNB), and has obtained final certification in 2014. 

/ DA

’Pakhuset’ er et virksomhedsdomicil med cirka 650 arbejdspladser, der er opført som det sidste og seneste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside.

Bygningens arkitektur er en nutidig fortolkning af de historiske havnepakhuse, med en enkel og rustik, men dog detaljerig og stoflig fremtoning med teglmurværkets store tyngde som bærende motiv.

Vinduesåbninger i forskellige - men ens proportionerede - formater danner en tilsyneladende vilkårlig perforering af teglmassivet. Herved udviskes bygningens indre, modulære struktur i facadebilledet, fremhæver murværkets fladevirkning og tekstur, og giver huset et levende og uformelt, nutidigt arkitekturudtryk.

Et langstrakt atrium igennem samtlige 7 etager er det rumlige fokus, der skaber overblik, orientering og kontakt i domicilet og trækker dagslyset dybt ind i bygningen. Trapper, elevatorer, toiletter og andre birum, samt lodrette teknikskakte er samlet i to kerner, der underdeler den lange bygningskrop i tre afsnit af overskuelig størrelse.

Etagearealerne langs bygningens ydervægge fremstår hermed helt åbne, uden faste bygningsdele og er fleksibelt designet til at kunne variere indretning af arbejdspladser, møde- og pauserum og forskellige særfunktioner.

Facademotivet resulterer i et generøst, varieret dagslys og en stedse afvekslende ’framing’ af udsigten til by og havn, når man bevæger sig i bygningen og giver herved hvert sted i domicilet sin egen unikke rumkarakter og stemning.

Bygningens klimatisering er baseret på naturlig ventilation, termoaktive konstruktioner og grundvandets termiske energi - kendte principper der her er kombineret i et nyskabende energi- og indeklimakoncept, som en integreret del af det arkitektoniske hovedgreb. Løsningen reducerer energiforbruget til temperering af Pakhuset med 75-80 % i forhold til traditionelle anlæg.

’Pakhuset’ blev i 2012 certificeret i kategori ’sølv’ under pilotfasen for den danske tilpasning af certificeringsordningen for bæredygtighed (DGNB), og har i 2014 opnået endelig certificering.

 
 

Address
Langelinie Allé, 2100 Copenhagen Ø

Area
28.300 m² (16.500 m² above ground level)

Client
ATP Real Estate

Engineer
COWI A/S

Artistic advisor
Finn Reinbohte

Year
1.st prize won in international competition in 2008
Construction period 2012-2015

Adresse
Langelinie Allé, 2100 København Ø

Areal
I alt 28.300 m², heraf 16.500 m² over terræn

Bygherre
ATP Ejendomme

Ingeniør
COWI A/S

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbohte

Årstal
1. præmie i international projektkonkurrence 2008
Opført 2012-15

 
 
<
 
^