LOUISELUND PLEJECENTER OG ÆLDREBOLIGER

LOUISELUND MULTI-RESIDENCE FOR SENIOR CITIZENS

 

/ EN

’Louiselund’ contains 171 elderly- and care residences plus a central building, housing the municipality of Hørsholm’s complete rehabilitation and health promoting activities for elderly care. 

The new elderly care campus lies gently in the landscape – a beautifully located south-west facing hillside near Kokkedal Castle and Rungsted forest – accommodating the slope of the terrain. 

The building complex is in 1-3 storeys and is arranged in three main groups around a recreational ‘village street’; The care center establishes an anchoring spine to the north, while the care residencies – like fingers – reach down the south facing hillside, and the elderly residences punctuate the composition to the east as series of point-houses, taking advantage of views toward the castle and the open landscape. 

Short distances, comprehensible connections and compact spatial sequences, take the staff’s need for effective working procedures into account, and at the same time secure the residents a safe and varied housing environment in the care residency itself, and in the different common areas. Plus, everywhere is filled with generous daylight and overlooks the surroundings. 

It has been highly prioritized that the movement between the privacy and calmness of the care residences, the communities’ different residence- and gathering points and the nature outside, takes place in simple, easily perceived transitions, with the aim of toning down the institutional feel and creating a worthy setting for people who have always been in charge of their own lives, living in their own homes. 

The buildings appear with facades of light, yellow tiles and sections of windows and doors in teak, which combined give the houses a visual lightness and connect them with the surrounding landscape. 

Earthfasts in the wall surface gives relief and shading, brings out the texture of the tiles and adds a close scale detailing, toning down the weight of the buildings even more. 


The buildings themselves create transitions from the wild meadow to the cultivated garden and street, and across this laciniated structure, naturally treaded paths cross in the tall grass. 

/ DA

’Louiselund’ rummer 171 ældre- og plejeboliger samt en centerbygning med Hørsholm Kommunes samlede genoptrænings- og sundhedsfremmende aktiviteter indenfor ældre- og plejeområdet.

Byggeriet lægger sig nænsomt på grunden - en smukt beliggende sydvestvendt skråning nær Kokkedal Slot og Rungsted Skov - og tilpasser sig terrænets fald.

Bebyggelsen er i 1-3 etager og er organiseret i tre hovedgrupper omkring en rekreativ ’landsbygade’; centerbebyggelsen danner ryg mod højdedraget i nord, plejeboligerne strækker sig som fingre ned ad den sydvendte skråning, og ældreboligernes punkthuse afslutter bebyggelsen mod øst, med fri udsigt mod slottet og det åbne landskab.

Korte afstande, overskuelige forbindelser og kompakte rumforløb tilgodeser personalets behov for effektive arbejdsgange, samtidig med at beboerne sikres et trygt og varieret boligmiljø, både i selve plejeboligen og i forskellige fællesområder, overalt med generøst dagslys og udsyn over omgivelserne.

Netop dette, at bevægelsen mellem plejeboligens privathed og ro, fællesskabets forskellige opholds- og samlingssteder, og naturen udenfor, foregår i ukomplicerede, let opfattelige overgange er prioriteret højt, med henblik på at nedtone institutionspræget, og at skabe værdige rammer for mennesker, der gennem et helt liv har haft tøjlerne i egen hånd, i egen bolig.  

Bygningerne fremstår med facader af lyse, gule teglsten, og vindues- og dørpartier i teaktræ, der sammen giver husene en visuel lethed på baggrund af det omgivende landskab. Forsætninger i murfladen giver relief og skyggetegning, fremhæver teglets tekstur og tilfører en detaljering i nærskala, som dæmper tyngden af bygningerne yderligere.

Bygningerne skaber i sig selv overgange fra den vilde eng til den kultiverede have og gade, og tværs gennem denne fligede struktur krydser naturligt trådte stier sig i det høje græs.

 

Address
Louiselund 9, 3970 Hørsholm, Denmark

Area
16.000 m²

Client
Municipality of Hørsholm / DAB

Engineer
MOE

Landscape Architect
Marianne Levinsen

Years
2011-2012
1st prize won in invited design contest, 2010

Awards and honours
2013 Municipality of Hørsholm

Adresse
Louiselund 9, 3970 Hørsholm, Danmark

Areal
16.000 m²

Bygherre
Hørsholm Kommune / DAB

Ingeniør
MOE

Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen

Årstal
2011-2012
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2010

Præmieringer og anerkendelser
Hørsholm Kommune 2013

 
 
<
 
^