CULTURE CASBAH

CULTURE CASBAH

 

/ EN

Rosengård is a centrally located part of Malmö, mainly consisting of apartment buildings built in the 60’s and 70’s, laid out in the typically open block structures of the period with completely separate transport systems.

The area houses approximately 24.000 residents, predominantly of foreign origin and, with a very large concentration of young people under 25. 

The Culture Casbah is a large-scale urban development project which aims to give the neighborhood some much needed positive identity, improving the architectural and social cohesion in the area, awakening Rosengård’s untapped potential as an attractive, complex and vibrant urban area in the middle of Malmö. 

The area is densified by new construction, varying in scale and form spanning from terrace houses, blocks of flats and tower blocks, to an actual 22 storey high-rise.

This results in a varied selection of new property types- and sizes, aiming to increase the number of residents and the social dynamic, plus achieve a more varied demographic composition in the area. 

The new development centers on the main street of the area, ‘Rosengårdstråket’, which will be converted into an articulated urban promenade, forming various spaces, plus adding some needed variation and a comprehensible urban hierarchy to the rigid city plan. The promenade gives some coherence to the area and act as a catalyst: It weaves in between the existing buildings, adding new types of buildings, new urban hybrids and eventful scale projections. 

Commercial leasing of varying size, combined with flexible rental terms, supports a vibrant environment of shopping and entrepreneurial activity, contributing to additional activity and energy around the main street. 

The present, outdated traffic structure of the area will be changed with the aim of creating peaceful co-existence between vulnerable and aggressive road users, and strengthening the connection to the nearby city. All types of traffic veins will be joined in the area which will naturally lead to increased traffic, hereby strengthening initiatives to increase social, commercial and cultural activity in, and around, the outdoor areas. 

At the intersection of Rosengårdsstråket and Västra Kattarpsvägen where Rosengårdsstråket meets the bypass road, the Rosengård Tower rises as a symbol of diversity and openness. The tower is a vertical continuation of the promenade, rising as a small, winding street in a mountain town with steps, small squares, public functions and a view of Malmö

/ DA

Rosengård er en centralt beliggende bydel i Malmö, der hovedsageligt består af etageejendomme fra 60’erne og 70’erne udlagt i periodens typiske, åbne blokstrukturer med helt adskilte trafiksystemer. Området huser omkring 24.000 beboere, helt overvejende af udenlandsk baggrund med en meget stor andel af unge under 25 år.

Culture Casbah er et storstilet byudviklingsprojekt, der har til formål at tilføre bydelen en hårdt tiltrængt, positiv identitet, forbedre den arkitektoniske og sociale sammenhængskraft i området og fremkalde Rosengårds uudnyttede potentiale som et attraktivt, sammensat og levende byområde, midt i Malmö.

Bydelen fortættes via ny bebyggelse i afvekslende skala og form, fra række-, etage- og punkthuse til et egentligt højhus i 22 etager. Herved tilføres et varieret udbud af nye boligtyper og -størrelser med henblik på at øge beboertallet og den sociale energi, samt at opnå en mere varieret demografisk sammensætning i området.

Den nye bebyggelse samler sig om bydelens hovedstrøg, Rosengårdstråket, der omdannes til en artikuleret bymæssig promenade med forskellige pladsdannelser, og tilfører den rigide byplan tiltrængt variation og et let forståeligt urbant hierarki. 

Promenaden giver sammenhæng og virker som katalysator i bydelen; den fletter ind mellem de eksisterende bygninger med nye bygningstyper, nye bymæssige hybridfunktioner og oplevelsesrige skalaspring.

Erhvervslejemål af varierende størrelse med fleksible lejevilkår understøtter et levende miljø af butikker og iværksættervirksomhed, som kan bidrage til yderligere aktivitet og energi omkring hovedstrøget.

Den nuværende, utidssvarende trafikstruktur i bydelen ændres med sigte på at skabe fredelig sameksistens mellem bløde og hårde trafikanter, og styrke sammenhængen med den omkringliggende by. Årer for alle trafikformer bindes sammen gennem området, hvilket naturligt vil føre til øget færdsel og herved styrke tiltagene for øget social, kommerciel og kulturel aktivitet i og omkring bydelens uderum.

Ved krydset af Rosengårdsstråket og Västra Kattarpsvägen, hvor Rosengårdskvarteret møder omfartsvejen, rejser Rosengårdstårnet sig som et symbol på diversitet og åbenhed. Tårnet er en vertikal fortsættelse af promenaden, der rejser sig som en smal snoet gade i en bjergby med trapper, små pladser, offentlige funktioner, med udsigt over Malmö.

 
 

Address
Rosengården, Malmö, Sweden

Area
18.725
 above ground

Client
MBK

Years
1st prize won in invited competition 2012

Status
Structural design underway

Awards and honours
2013 MIPIM Award, Best Futura Project

Adresse
Rosengården, Malmö, Sverige

Areal
18.725 over terræn

Bygherre
MBK

Årstal
1. præmie i indbudt konkurrence 2012

Status
Under projektering

Præmieringer og anerkendelser
2013 MIPIM Award, Best Futura Project 

 
<
 
^