CPSC - Det biovidenskabelige fakultet

CPSC - The Faculty Of Science

 

/ EN

The assignment includes a master plan for expanding the Copenhagen Plant Science Centre - the former Agricultural school at Frederiksberg - with new facilities for teaching and research in advanced plant science at the Faculty of Science. 

The master plan assigns the expansion as 4 open glass volumes in varying heights, each attached to the long, existing 7 storey concrete building with narrow buildings in between. 

The expansion balances the unified, rather substantial complex with the surrounding buildings and urban spaces, opening up the facility and inviting the city into the campus area with an inviting gesture. 

The transparent facades support this gesture and impart the houses with a generous, varied daylight climate which is additionally enriched by overhead lights, drawn into the core of the buildings via open atriums through all floors. 

The project’s design theme focuses on organic cell types, which has proven to be a flexible and robust form, easily adaptable to both program requirements and the site conditions. 

At the same time the cell motif adds adjacent, specific references of the center’s field to the architecture: The wonderful and manifold universe of bioscience. Furthermore the motif has a ‘softening’ effect on the clinical cleanliness and technology heavy arrangement of the laboratory areas. 

Besides from obtaining an inspirational teaching and research environment, elements such as transparency, clarity and movement through the facility has been prioritized with the ambition of motivating informal meetings between scientists, teachers, students and other users, and thus providing the framework for a flourishing professional and social environment at the faculty. 

The assignment includes the completion of the expansion’s first two stages, both conducted as construction in low energy class 2015. 

/ DA

Projektet omhandler en helhedsplan for udbygning af Københavns Universitet Science på Frederiksberg - den tidligere Landbohøjskole - med nye faciliteter for Det Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning indenfor avanceret plantevidenskab.

Helhedsplanen anviser en etapevis udbygning som 4 fritliggende glasvolumener i vekslende højder, der hver især knyttes til den lange, eksisterende 7-tages betonbygning med smalle mellembygninger.

Udbygningen bringer det samlede, ganske betragtelige bygningskompleks i balance med de omgivende bygninger og byrum, åbner anlægget og trækker byen med ind i campusområdet i en inviterende gestus.

De transparente facader understøtter dette og bibringer husene et generøst, afvekslende dagslysklima, som yderligere beriges af ovenlys, der trækkes ned i bygningernes indre via åbne atrier igennem alle etager.

Projektets gennemgående designtema er organiske celleformer, som har vist sig særdeles fleksible og robuste for bygningernes formmæssige tilpasning til programkravene og til de stedlige forhold.

Samtidigt tilfører cellemotivet arkitekturen nærliggende, konkrete referencer til centrets arbejdsområde: biovidenskabens forunderlige og mangfoldige univers, og virker desuden ’blødgørende’ på den krævede kliniske renhed og teknologitunge indretning i laboratorieområderne.

Udover at opnå et inspirerende lærings- og forskningsmiljø, er elementer som transparens, overskuelighed og bevægelse i anlægget givet prioritet, med henblik på at motivere også til uformelle møder mellem forskere, undervisere, studerende og øvrige brugere, og skabe rammer for et blomstrende fagligt og socialt miljø på fakultetet.

Ud over selve helhedsplanen, omfatter opgaven projektering og realisering af udbygningens to første etaper, der begge udføres som byggeri i lavenergiklasse 2015.

 
 

Address
Bülowsvej, Frederiksberg, Denmark

Area
1st stage 6.825
m², 2nd stage 5.200

Client
The Danish Building and Property Agency

Engineer
EKJ

Landscape Architect
Lundgaard & Tranberg Architects / Kristine Jensen

Years
2nd stage: 2016
1st stage: 2013-2016
1st prize won in invited competition 2011

Awards and honours  
2017 The Municipality of Frederiksberg

Adresse       
Bülowsvej, Frederiksberg, Denmark

Areal
1. etape 6.825 , 2. etape 5.200

Bygherre         
Bygningsstyrelsen

Ingeniør       
EKJ

Landskabsarkitekt   
Lundgaard & Tranberg Arkitekter / Kristine Jensen

Årstal       
 2. etape færdigprojekteret
1. etape opført 2013-16
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2011

Præmieringer og anerkendelser   
2017 Frederiksberg Kommune

 
 
<
 
^