Lundgaard & Tranberg Arkitekter

LundgAArd & Tranberg Architects

 

/ EN

Lundgaard & Tranberg Architects specialize in the development and realisation of projects within the fields of architecture, city- and landscape planning, and product design. 

For more than 30 years the practice has positioned itself as one of Denmark’s most recognized and award-winning architecture firms by realising construction projects in various fields. 

Furthermore the practice has regularly contributed to research projects and experimental construction in collaboration with leading information centers, regarding subjects such as process- and product development in the building sector and sustainable housing. 

Lundgaard & Tranberg Architects is known for its innovative, original architecture and for the ability to cooperate and lead during a construction process. 

The practice’s projects have won numerous national and international awards, and have been published in books and leading trade periodicals all over the world.

/ DA

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har igennem de seneste 30 år markeret sig som en af Danmarks mest anerkendte og prisvindende arkitektvirksomheder.

Vi beskæftiger os med hele det arkitektfaglige virkefelt, fra by-, bebyggelses- og landskabsplanlægning, til arkitektur og produktdesign.

Vi arbejder med både nybyggeri og renovering indenfor en bred vifte af opgavetyper, herunder boliger, erhverv, institutioner, undervisning og forskning, idræt, kultur, laboratorier, industri og tekniske anlæg.

Desuden har tegnestuen løbende medvirket til udviklingsprojekter og forsøgsbyggeri i samarbejde med førende videnscentre, blandt andet om proces- og produktudvikling i byggesektoren og om bæredygtigt boligbyggeri.

Vores geografiske arbejdsområde er fortrinsvist Danmark og de øvrige nordiske lande; kun i enkeltstående tilfælde det større internationale marked.

Tegnestuen er kendt for sin høje arkitektfaglige standard og professionelle kundehåndtering, for evnen til samarbejde og ledelse i forbindelse med projektering og realisering af byggeri, og for at være en forbilledlig, attraktiv arbejdsplads.

Lundgaard & Tranberg Arkitekters arbejder har vundet talrige nationale og internationale priser, og er publiceret i bøger og førende fagtidsskrifter verden over.

Aktuelt beskæftiger virksomheden cirka 75 medarbejdere, heraf omkring 45 arkitekter, 15 bygningskonstruktører, 5 administrative medarbejdere og 5 studerende.

 
 

DESIGN PHILOSOPHY

 

Architecture is for everyone.
It should appeal to our senses, wake curiosity and happiness.
Architecture should be functional, with a clear constructive and spatial structure. Architecture is culture too – it defines time and  place. At its best, architecture transcends time and place and becomes universal. This is the vision for our work within the realm of building.

 

The original – the unique

Our practice is founded on the development and realization of original architectural concepts, elevating each individual project from the ordinary to innovative, visionary and poetic architecture.

Our goal is to maximize quality and value from a holistic viewpoint, with consideration for the inherent potential and limitations of each project.

We are shaped by the Nordic architectural tradition where humanism, craftsmanship and simplification are regarded as central virtues and where architecture engages in an enriching collaboration with culture, light and landscape.

While many choose an international approach to architecture, we are unconditionally regional and contextual in our professional understanding. We are determined to give every project a unique architectural identity, firmly anchored in its surroundings.

We view architecture as a public matter, concerning us all. At its best architecture rises above a narrow programme and becomes a generous gesture to the locality and society in a larger perspective.

We center our work around people – not just the given client or end-user, but also the people passing by or the people experiencing the spaces and buildings of the city.

The tectonic – the sustainable

To us, the original is not synonymous with the spectacular. What concerns us is the interrelationship between form, function, construction and materials – not architectural form as an end in itself. This stems from our sincere interest in the technology and processes of building: knowledge we regard as a prerequisite for the realization of built projects and our contribution to the continuing development of architecture.

We are concerned with the resources and environmental aspects of a project and view them as issues on equal footing with other project requirements. In our opinion, architectural quality has always been synonymous with a sound and forward-looking use of the knowledge and technology available at the time of creation.

Herein lies our view of sustainability as an inseparable part of the architectural concept of quality, understood as an optimisation of overall functional, technical, financial, social/cultural, environmental and aesthetic considerations.

Fundamental architectural quality is thus in itself the most meaningful contribution to a sustainable architecture understood as cities, buildings and landscapes capable of remaining attractive and valuable for their users, citizens and society – for generations.

Life – the entirety – the detail

Uncompromising architectural quality manifests itself in the behaviour of buildings – they are full of life and activity – they are appreciated by their users and beholders – they are contemporary and they age with character. But also, they are full of contrasts, textures and the sensory experiences, telling stories full of surprise and delight.

DESIGNFILOSOFI

 

Arkitektur er for alle.
Den skal berøre vore sanser, vække nysgerrighed og glæde.
Den skal være funktionel, have en klar rumlig og konstruktiv idé.
Arkitekturen er også kultur; den definerer tid og sted.
I bedste fald rækker arkitekturen udover tiden og stedet, og bliver universel. Dét er visionen for vores arbejde med bygningskulturen

 

Det originale – det unikke

Vores praksis bygger på udvikling og realisering af originale arkitektoniske koncepter, der løfter hvert enkelt projekt fra det ordinære til nyskabende, visionær og poetisk arkitektur.

Målet er at maksimere kvalitet og værdi ud fra et helhedssyn, alt efter den enkelte opgaves muligheder og begrænsninger.

Vi er rundet af den nordiske arkitekturtradition, hvor humanismen, forenklingen og håndværket er centrale dyder, og arkitekturen samvirker berigende med kulturen, lyset og landskabet.

Hvor andre har en internationalt orienteret tilgang, er vi udpræget regionale og stedsspecifikke i vores arkitektursyn, og arbejder målrettet på at tilføre enhver opgave unik arkitektonisk identitet, med en stærk forankring i den givne lokalitet.

Vi ser arkitektur som et offentligt anliggende, der vedkommer os alle, og som i bedste fald løfter sig over det snævre program og bliver en generøs gestus til sted og samfund i større perspektiv.

Vi tager udgangspunkt i mennesket i vores arbejde; ikke blot den givne bygherre eller bruger, men også de, der passerer forbi eller på afstand oplever byens rum og bygninger.

Det tektoniske – det bæredygtige

For os er det originale ikke ensbetydende med det spektakulære. Det, der optager os, er den indbyrdes sammenhæng mellem form, funktion, konstruktion og materialer; ikke den arkitektoniske form i sig selv.

Dette udspringer af vores dybe interesse for byggeriets teknologi og processer; en indsigt vi ser som en forudsætning for at kunne realisere byggeri og medvirke til arkitekturens udvikling.

Byggeriets ressource- og miljøaspekter anskuer vi som selvfølgelige teknologiske og designmæssige udfordringer, på lige fod med arkitekturens øvrige facetter. I vores syn har god arkitektur til alle tider været ensbetydende med forsvarlig og fremsynet anvendelse af den viden og teknologi, der er til rådighed på skabelsestidspunktet.

Heri ligger også at vi anskuer bæredygtighed som en uadskillelig del af det arkitektoniske kvalitetsbegreb, forstået som en optimering af funktionelle, tekniske, økonomiske, sociale/kulturelle, miljømæssige og æstetiske hensyn, set i et helhedsblik.

Grundlæggende arkitektonisk kvalitet er således i sig selv det mest betydelige bidrag til en bæredygtig arkitektur, forstået som byer, bygninger og landskaber, der gennem generationer formår at forblive attraktive og har værdi for brugere, borgere og samfund.

Livet – helheden – detaljen

Den kompromisløse arkitektoniske kvalitet ses i at bygninger fungerer - at der er liv og aktivitet i dem - at brugere og beskuere påskønner dem - at de er tidssvarende og tager sliddet til sig på en karakterfuld måde. Men også at de er kontrastfulde, stoflige og sanselige - at de er fortællende og overraskende.

Interessefeltet for vores arbejde er alle arkitekturens skalatrin - samspillet mellem bygninger, byrum og landskaber - arkitekturen som formkomposition og svar på opgavens program - bygningsdelenes detaljer og materialitet - den stoflige sansning - livet i og imellem husene.

 
 

HISTORY

 

English text is coming soon...

HISTORIE

 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter blev etableret i 1985 af Boje Lundgaard og Lene Tranberg, efter at de sammen havde vundet arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for Blangstedgaard ved Odense.

Planen omhandlede omdannelsen af en tidligere frugtplantage til et nyt byområde med omkring 800 boliger, der efterfølgende blev tegnet af forskellige arkitekter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter stod for projektering af omkring 100 boliger, en række fælleshuse samt en daginstitution.

Blandt andet gennem deltagelse i projektkonkurrencer erhvervede tegnestuen herefter nye opgaver, særligt indenfor boligbyggeri, og havde i slutningen af 80’erne fået fodfæste blandt de førende i den danske arkitektbranche.

Fra første færd var tegnestuen præget af et arkitektonisk grundsyn baseret på byggeteknisk indsigt og udvikling samt på tværfagligt samarbejde – en tilgang med rødder i det faglige miljø omkring dét instutut på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor Boje Lundgaard var professor og underviste. Og hvor en lang række af tegnestuens medarbejdere igennem tiden har studeret, herunder flere af de nuværende partnere.

I 1989 vandt Lundgaard & Tranberg Arkitekter en åben konkurrence om et nyt kraftvarmeværk ved Horsens, som skærpede tegnestuens interesse for og evne til at løse komplekse, tekniske anlæg i større skala. Projektet i Horsens blev op igennem 90’erne fulgt af opgaver om andre tekniske anlæg, herunder kraftvarmeværker i Faaborg, Herning og Svendborg, et rensningsanlæg i Helsingør, og et nyskabende industrivaskeri i Århus.

Desuden banede tegnestuens innovative, faglige tilgang igennem 90’erne vejen til en række forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med førende videncentre og offentlige instanser – opgaver der på forskellige måder var rettet mod et mere bæredygtigt byggeri og en mere produktiv byggesektor, og hvoraf flere resulterede i egentlige forsøgsbyggerier, så som ’Solrækkehusene’ i Vonsild og ’Glashuset’ i Ballerup.

Herudover prægedes 90’erne af så forskelligartede opgaver som Den Danske Ambassade i Tallinn, renovering og udbygning af Arbejdermuseet, udbygning af kunstmuseet Trapholt, domicil til Told & Skat Aalborg, boligbebyggelsen Charlottehaven, en række daginstitutioner for Københavns Kommune og plejecentret Lundhaven i Skovlunde. Ved årtusindskiftet havde Lundgaard & Tranberg Arkitekter positioneret sig som en af de mest anerkendte og prisvindende, danske arkitektvirksomheder.

I begyndelsen af 00’erne vandt Lundgaard & Tranberg Arkitekter – næsten samtidigt - konkurrencerne om tre større projektopgaver; Copenhagen Business School, Det Kongelige Teaters Skuespilhus og Tietgenkollegiet. Dette resulterede både i en betydelig vækst i tegnestuens medarbejderstab og en yderligere professionalisering af virksomheden - og i en øget opmærksomhed om tegnestuen, også internationalt.

Boje Lundgaard døde i 2004 - uden at opleve de 3 store byggeprojekter stå færdige – og virksomhedens organisation blev herefter ændret ved udvidelse af partnerkredsen.

Sidenhen er det lykkedes at fastholde og videreudvikle Lundgaard & Tranberg Arkitekters samarbejdskultur og faglige særkende. Samtidigt er de arkitektoniske idealer groet i en mere fabulerende og sanselig retning, hvor en dybere integration af bygninger, byrum og landskab er udgangspunktet for designprocessen.

Tegnestuen har i samme periode haft en stabil udvikling, baseret på projekter af stor forskellighed hvad angår opgavetype, størrelse og geografisk placering, heriblandt domicilet for SEB Bank & Pension, boligbebyggelsen ’Havneholmen’, Sorø Kunstmuseum, ’Pakhuset’ på Langelinie, ’Niagara’ i Malmö, ’Kannikegaarden’ i Ribe, ’Kvæsthusprojektet’ og senest ’Axel Towers’.

 
^